Wyważanie kół z testem drogowym

Komputerowy system pomiaru wibracji koła

Posiadane przez nas urządzenie HUNTER GSP9700 jest jednym z najnowocześniejszych urządzeń, które oprócz tradycyjnej funkcji wyważania statycznego i dynamicznego koła wyposażone jest w rolkę do przeprowadzania testu drogowego. Drgania kół mogą być spowodowane:

  • niewyważeniem dynamicznym i statycznym,
  • nieprawidłową geometrią opony i/lub felgi,
  • nierównomiernym rozkładem sztywności opony na całym obwodzie.

Aby prawidłowo ocenić zmiany siły promieniowej, działającej na toczące się po drodze koło, a wywołane nierównomierną sztywnością promieniową opony, błędem kształtu i biciem tarczy koła, stworzono warunki pomiaru zbliżone maksymalnie do rzeczywistych warunków współpracy koła z drogą.

Hunter

HUNTER GSP 9700 jako jedyny system umożliwia zdiagnozowanie wszystkich tych problemów oraz ich eliminację.

W wyważarce GSP 9700 firmy HUNTER zastosowano dodatkową rolkę o średnicy 244 mm oraz funkcją road test (czyli test drogowy), służącą do oceny zmiany wartości siły promieniowej. Poniżej przedstawiony jest sposób pomiaru zmiany siły promieniowej działającej na koło, określania przyczyny tych zmian oraz ograniczenia ich zakresu.

  1.  Po włączeniu funkcji road test, rolka zostanie dociśnięta do obracającego się koła z siłą 6350 N (dawniej 635 kG.) Rolka ta jest dla koła zamontowanego na wyważarce tym, czym dla koła zamontowanego w samochodzie jest droga. Po wykonaniu kilku obrotów koła, na ekranie wyważarki GSP 9700 ukazuje się wartość informująca o wielkości zmian siły promieniowej dla kompletnego koła. Jeśli wartość według oceny programu wyważarki jest za duża, trzeba określić czy winę za to ponosi tarcza koła czy opona.
  2. Aby to osądzić, za pomocą czujników przystawianych do zewnętrznej i wewnętrznej krawędzi tarczy koła są mierzone bicia (osiowe i promieniowe) dla obu stron tarczy koła, a rolka tocząc się po oponie ocenia bicie promieniowe koła. Posiadając te dane, program ocenia w jakim stopniu za zmiany wartości siły promieniowej jest odpowiedzialna wadliwa tarcza koła, a w jakim stopniu opona. Na ekranie wyważarki ukazują się następujące informacje : A – zmiana siły promieniowej powodowana przez kompletne koło; B – zmiana siły promieniowej powstająca tylko wskutek nierównomiernej sztywności promieniowej opony; C – maksymalne wartości bicia promieniowego i osiowego dla obu stron tarczy koła; D – propozycja, w jaki sposób obrócić oponę względem tarczy koła, aby zminimalizować zmianę wartości siły promieniowej. Zanim jednak obrócimy oponę względem tarczy koła, program poinformuje nas, jaka będzie zmiana wartości siły promieniowej po przeprowadzeniu tej operacji, a więc dowiemy się, czy ma ona sens. Jeśli zdecydujemy się ją wykonać, to program informuje jak znaczyć oponę i tarczę koła przed wzajemnym przestawieniem, które to wykonujemy po zdjęciu koła z wyważarki za pomocą montażownicy. Zmierzone wartości bicia i zmiany siły promieniowej dla kompletnego koła mogą być również przedstawione w postaci wykresów: wartości rzeczywistych i uśrednionych. Aby ocenić, czy zmiana wartości siły promieniowej kompletnego koła może wywołać drgania, w programie są przyjęte wartości: sztywności i siły tarcia zawieszenia oraz dopuszczalnej zmiany siły promieniowej spowodowanej nierównomierną sztywnością samej opony. Przykładowo przyjęto, że zmiana siły promieniowej wymuszonej przez oponę nie może przekraczać 110N (według badań DaimlerChrysler). W przyszłości producenci samochodów i ogumienia określą własne wartości podanych wielkości, dlatego osoba obsługująca ma możliwość zmiany tych wartości w programie.

Pomiar siły bocznej (LFM)

Zdarza się, że samochód z prawidłowo ustawioną geometrię kół, jadący na wyważonych kołach ustawionych do jazdy na wprost, nie zachowuje prostoliniowego toru jazdy, czyli „ściąga” w bok. Powodem jest siła boczna, działająca na samochód, będąca wypadkową sił bocznych powstających na styku opon i drogi. Siła boczna na styku opony i drogi powstaje w skutek stożkowatości opony.

Może ona być następstwem nieprawidłowego zużycia opony, niejednorodności w budowie wewnętrznej opony (wada opony) lub uszkodzenia wewnętrznego opony. Nowoczesne opony, zwłaszcza te o niskim profilu, nie lubią szybkiego najeżdżania na krawężnik lub pod zbyt małym kątem. Możliwość pomiaru siły bocznej pracującej opony oferuje firma HUNTER w wyważarce GSP 9700. Dla wykonania pomiaru do opony jest dociskana siłą promieniową Fp (o stałej wartości) rolka, zastępująca oponie drogę podczas tego pomiaru.

Promień rolki jest tak dobrany, że fakt nastąpienia płaszczyzny drogi przez powierzchnię walca nie ma większego wpływu na dokładność pomiarów. Podczas obrotu koła na wrzecionie wyważarki mierzona jest odległość osi obrotu rolki od osi obrotu koła. Zmiany tej odległości są miarą różnic sztywności promieniowej opony. Nowy model wyważarki GSP 9700 został wzbogacony o pomiar siły bocznej Fb, która może pojawić się na styku opony i rolki.

 Jesteś zainteresowany? Skontaktuj się z nami – 695 860 860 lub 697 860 860